Informacja o Wałbrzyskim Stowarzyszeniu „Amazonki” s/z w Wałbrzychu

I. Dane organizacji pozarządowej

Nazwa: Wałbrzyskie Stowarzyszenia „Amazonki” w Wałbrzychu
Forma prawna: stowarzyszenie
Nr KRS: 0000082970

Data utworzenia: 29 maja 1996 r.

NIP: 886-17-78-248
REGON : 890446382

Adres: Wałbrzych. 58-09  ul. Hirszfelda 4/11
Telefon: 605215806
e-mail: amazonki_walbrzych@op.pl

Inne:
Stowarzyszenie uzyskało – od 01 grudnia 2008 r. – status organizacji pożytku publicznego
Nr r-ku bankowego: PKO BP o/W-ch 48 1020 5095 0000 5102 0076 5347

II. Działalność Stowarzyszenia

Realizowane przez Stowarzyszenie zadania należą do sfery zadań publicznych.

Są to:

 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
 • zadania z zakresu pomocy społecznej
 • zadania z zakresu kultury, sportu i turystyki

Celem statutowym Stowarzyszenia jest reprezentowanie, wypowiadanie się i wszechstronne działania na rzecz osób z rakiem piersi, zmierzające do ułatwienia im powrotu do normalnego życia w stanie sprawności fizycznej i psychicznej.

Wałbrzyskie Stowarzyszenie „Amazonki” prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz swoich członków oraz osób nie zrzeszonych, w zakresie:
1/ ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności:

 • organizuje i prowadzi rehabilitację fizyczną na rzecz osób po mastektomii – 2x tygodniu, w Przychodni Podzamcze, ul. Grodzka 73,
 • prowadzi stały punkt Konsultacyjno-Informacyjny, w którym osoby dotknięte chorobą nowotworową piersi otrzymują profesjonalne wsparcie, konsultację i poradę – Przychodnia Piaskowa Góra , ul. Główna 4, pok.212,
 • Ochotniczki, członkinie Stowarzyszenia, udzielają wsparcia psychicznego chorym po zabiegu operacyjnym na chirurgii onkologicznej szpitala im. Sokołowskiego 4,
 • organizuje zajęcia i warsztaty psychoonkologiczne a także indywidualne spotkania z psychologiem osobom potrzebującym,
 • organizuje spotkania, prelekcje, odczyty dla osób po mastektomii w celu przystosowania ich do życia w nowych warunkach, znalezienia motywacji powrotu do zdrowia i uzyskania możliwie najlepszej jakości życia,
 • włącza się do akcji informacyjnych dot.profilaktyki raka piersi .

2/ w zakresie pomocy społecznej

 • organizuje spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, by stworzyć osobom starszym, chorym, często samotnym namiastkę domu oraz przekonanie, że nie zostały pozostawione same sobie.

3/ w zakresie kultury sportu i turystyki

 • organizuje wyjścia do teatru, opery, wyjazdy turystyczne i imprezy okolicznościowe oraz uczestniczy w ogólnopolskich spartakiadach amazonek, organizowanych przez Federację Stowarzyszeń „Amazonki”.

III. Fundusze uzyskane z 1% podatku dochodowego

Pozyskiwane środki finansowe z wpłat 1% podatku dochodowego stanowią jedno ze źródeł finansowania zadań statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności:

 • wynagrodzeń rehabilitantki, prowadzącej zajęcia rehabilitacji fizycznej dla dwóch grup amazonek, 2x w tygodniu przez cały rok /z wyjątkiem m-cy wakacyjnych/,
 • wynagrodzeń dwóch fizjoterapeutów, pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym /instruktaż i masaż limfatyczny ręki strony operowanej/ przez cały rok,
 • wynagrodzeń psychologów i trenerów oraz innych kosztów organizowanych warsztatów edukacyjnych i psychoonkologicznych.

Jeśli uważasz działania Stowarzyszenia za celowe, podziel się z nami 1 % swojego podatku, a będziemy mogły pomóc Twojej żonie, matce, siostrze, córce, Tobie, kiedy usłyszysz diagnozę – Rak Piersi!

Sporządziła:

Maria Kosiak Wałbrzych, dnia 19.11.2011